Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden.
Wij verzoeken u deze goed door te lezen alvorens een bestelling te plaatsen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Deze voorwaarden gelden voor alle door SoDutchDesign v.o.f. (hierna: “SoDutch”) geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst aangegeaan door SoDutch.

OFFERTES:

Offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig vanaf de uitgavedatum van de offerte. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders afgesproken. Het bedrag genoemd op de offerte geldt voor voorziene werkzaamheden zoals in het beginsel is overeengekomen tussen de opdrachtgever en SoDutch. Onvoorziene werkzaamheden kunnen van invloed zijn op de kosten, maar zullen altijd vooraf met de opdrachtgever overlegd worden. Als de opdrachtgever akkoord gaat met de extra kosten zullen wij ons uurtarief van 50,- euro excl. btw gaan berekenen. De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail worden bevestigd. Na akoord van de offerte krijgt de opdrachtgever de orderbevestiging opgestuurd en zal deze ondergetekend terug dienen te sturen. Tevens dient 25% van het offerte bedrag te worden overgemaakt alvorens verdere uitwerking van het overeengekomen project.

BETALING:

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door SoDutch nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door SoDutch gemaakte kosten, zoals, maar niet uitsluitend, proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder mede begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarder(s) en incassobureau(s), gemaakt in verband met het verzuim, komen ten laste van de opdrachtgever.

WEBSITES:

Voor websites dragen we er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meeste browsers. SoDutch is echter niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. SoDutch kan niet garanderen dat het door haar gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

DRUKWERK:

SoDutch drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is SoDutch op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de opdrachtgever. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

COPYRIGHT, GEDEPONEERDE MERKEN:

De opdrachtgever bevestigt bij aanlevering van materiaal aan SoDutch dat alle aangeleverde stukken (teksten, logo’s, foto’s, ontwerpen, lettertype’s, etc.) eigendom zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen, de openbare orde en/of goede zeden. SoDutch is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortvloeien uit het aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen, de openbare orde en/of goede zeden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en andere producten. Hier kan SoDutch niet aansprakelijk voor worden gehouden.

GEBRUIK EN LICENTIE:

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafi sche uitingen, concepten, ontwerpen en websites te gebruiken als er niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting genoemd in de overeenkomst. Bij het vroegtijdig beëindigen van een project, om welke reden dan ook, blijven de grafi sche uitingen eigendom van SoDutch en mogen deze niet worden gebruikt. De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan het overeengekomene, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

AUTEURSRECHT & INTELLECTUEEL EIGENDOM:

Grafi sche uitingen (concepten/ontwerpen) die eventueel getoond zijn aan de opdrachtgever of zijn afgegeven aan de opdrachtgever zijn eigendom van SoDutch en mogen niet worden gebruikt door de opdrachtgever of worden doorgegeven aan derden. Het auteursrecht van alle door SoDutch ontwikkelde grafi sche uitingen (concepten/ontwerpen) en websites ligt volledig bij SoDutch. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder toestemming van SoDutch worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast. SoDutch is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de door haar ontwikkelde grafi sche uitingen en websites te vermelden. SoDutch behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in haar portfolio.

OPZEGGING:

In geval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever heeft SoDutch naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honoranium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden. SoDutch zal in dit geval de gemaakte uren (40,- euro per uur) in rekening brengen evenals eventuele gemaakte kosten op materiaal. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surceance van betaling van de andere partij.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID:

SoDutch is niet aansprakelijk voor het volgende:

  1. Fouten/tekortkomingen dan wel nalatigheden van derden die ingeschakeld zijn door de opdrachtgever.
  2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever zelf en fouten/tekortkomingen dan wel nalatigheden die hieruit voortvloeien.
  3. Fouten, tekortkomingen, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan SoDutch.
  4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

Een maand na voltooiïng van de opdracht verloopt elke aansprakelijkheid voor SoDutch.

UW PRIVACY:

SoDutch zal geen adresgegevens, e-mailadres, bedrijfsnaam, of informatie anderszins door SoDutch ingewonnen doorgeven aan derden. Wij respecteren de privacy van onze opdrachtgevers en zullen zorgvuldig omgaan met gegevens van onze opdrachtgevers.

SoDutchDesign VOF

www.sodutchdesign.nl

Rabobank: NL29 RABO 0116 9017 99
KvK: 52469603
BTW nr.: NL 850459813 B01